God Needs Our Permission -Tikkun Apostles and Dominion Theology

God Needs Our Permission -Tikkun Apostles and Dominion Theology